فاکتورهای آمادگی جسمانی

فاکتورهای آمادگی جسمانی :

1-قدرت : طبق تعریف قدرت حداکثر نیرویی است که میتوان برای یکبار اعمال نمود.

قدرت به چهار شکل الف- ایستا (ایزومتریک ) ب – پویا (ایزوتونیک ) ج- قدرت متغیر (ایزوکنیتیک) د- قدرت انفجاری یا توان (پلیومتریک ) تقسیم میشوند(دربخش بعدی تک تک فاکتورهای آمادگی جسمانی راشرح خواهم داد).

2-استقامت : بطورکلی عبارت است از توانایی تکرار حرکتی یکنواخت .

استقامت نیز به دوصورت الف – استقامت قلبی – عروقی (تنفسی) و ب- استقامت عضلانی تقسیم میشود (البته استقامت عضلانی ازنظرزمان به استقامت کوتاه مدت – میان مدت ودرازمدت تقسیم میشود).

3-سرعت : عبارت است ازتوانایی جابجا شدن کل بدن (مانند دو) یایک اندام ( مانند سرعت دست درمشت زنی) درحداقل زمان . (رابطه مستقیم با وراثت دارد.)

4-سرعت عکس العمل: عبارت است از فاصله زمانی بین دریافت محرک و شروع حرکت

(دریافت محرک مانند شنیدن صدای تپانچه تا شروع حرکت دویدن دراستارت دوی 100متر) .

ادامه مطلب فاکتورهای آمادگی جسمانی 👇👇👇
4-سرعت عکس العمل: عبارت است از فاصله زمانی بین دریافت محرک و شروع حرکت

(دریافت محرک مانند شنیدن صدای تپانچه تا شروع حرکت دویدن دراستارت دوی 100متر) .

5-توان : بکارگیری حداکثر نیرودرحداقل زمان (درواقع همان قدرت انفجاری یا پلیومتریک است)

6-انعطاف پذیری : به دامنه حرکتی گفته میشود که اعضادرآن دامنه قادربه حرکت هستند

(باافزایش انعطاف پذیری خطر مصدومیت کاهش می یابد)

7-چابکی : به توانایی تغییر سریع وناگهانی جهت حرکت وسرعت همراه باحفظ تعادل گفته میشود

8-تعادل : به توانایی حفظ بدن درفضا تعادل گفته میشود

که به دوصورت ایستا وپویا میباشد :

(ایستا مانند بالانس زدن روی دست ها وپویا مانند اجرا ی حرکتهای دارحلقه – بارفیکس یا پارالل)

البته دربسیاری ازمنابع فاکتورهای آمادگی جسمانی هفت عدد میباشند

که سرعت وسرعت عکس العمل رایک فاکتورمحسوب نموده اند

ولی این دوباهم تفاوت داشته وتمرینات خاص خود راداراهستند .

یکی ازمهمترین تفاوت این دو رامیتوان چنین عنوان کرد

که سرعت ارتباط مستقیم با عامل وراثت دارد( وجود تارهای روشن در عضلات)

اما سرعت عکس العمل به نوعی اکتسابی بوده وباتمرین بهبود می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
مقایسه